Logo 300

制作金融网站 日薪制

预估2500元
项目类型:其他
预估工时: 5天
工作方式:定期坐班
开工时间:2016-03-02

需求描述

将原形转化成PSD

已有49人投递
Small d7625e81e154b1db42ed1f7a5e22fd9f
Small f510cfb2695bbb4662828af6ba194ed4
Small 3ec78eeff5e1934c3fdb349b63d10d03
Small 4dc73a6a6a87bb17de8ae1d4be08478d
Small d257e355a423dfdb109cfe4c95d39e8c
Small 2e0eb5dbad84cd5a1413c6ee72d207e7
Small 815ea00f2615df4bec28bb4125c008a2
Small d88a52bc82601c67fb3a6f6d35284512
Small ce66e90be6a4f48e62b54c8680d514be
Small d1cd0e862ff40326aa65e41a65d1fb38
Small 7671aeaaaec92897e0006ff2f87f60e0
Small 07584750761d4112c17c14c5b08d0f11
Small sample user
Small 228a180cbae1cdc1c177831671db039c
Small 45461bd8c8b130a235b58a3a582aedbf
Small d0d6afc42ebe530b626c4a5ef90e63bb
Small 9fb299a32873c3a85cd4253c32a1aeda
Small 4deb25951be0784886d4a8a00f94f470
Small b821d7ef811f9bb7f9fcec5c65d77701
Small 957acf8eccd4625d242fcaccfc3967db
Small f34ca18e2d71d5da521356cc47c790c1
Small c033e97ca7fd450aae96885ef22ccb2e
Small 18586fbcfb81abe19cfe710a68642e73
Small ee87e748d758d1ab96234634bf92d8bf
Small 506bd09171cf8a31ce76e4332626b476
Small 57e2a0181dbdec2b70108e3102070e19
Small 7c65d44774477aa8205c144cc8593508
Small c3c2cb6c642d58e061eeca7c7d0ac9e1
Small d376fc7a563ff59542780545e96f66bc
Small 3b2692959002a42cd6c90cbadc6807df
Small b52267fbc7e97bab602d2dc3031ab9ba
Small 6445307e85f25136e47f5d1413e3b4f6
Small 73b17cd556f2284532c00a9688afaa22
Small 6e9f6d9870e26e02437f135d4d62cdef
Small 1cf6186fecd4f12f8e878d7df5daeca9
Small 2ee33fadb9bb37c1bc9528e274b50e0a
Small 5d41af1c0f01f00772541425f9d9d583
Small 019c1b68397b07c489327566f276066d
Small 086dff4b52a13651337dfd5f2c0ddcfa
Small ae5fc724c09045df7d81456405823c5a
Small e680658b1245a10f09afae42d1ad92f3
Small f7567f9d052047421492ea896867ff45
Small 04124f6455293ef0eca0db560561b3ef
Small d5e41cc84f5f41b4ed55a7e545b21a13
Small 61f17a0ecdc11a78077110136ba8ee35
Small a1dbdd36045ec6205f80b09cb0968433
Small 71597786656403dde337c2d198fdbe59
Small 81a94dd304e60979ceb3ec7b0138136e
Small 6b3d41422ae4b6cd4e6c2bfcf680fd38
57bcd27044b5ade9dbc0e2258998a730
昵称登录后显示 1 年多前
公司地址北京 海淀 清华科技园创业大厦301室
团队人数4
融资情况未融资
产品介绍

www.zhongniu.com

团队介绍

www.zhongniu.com